Katalog informacij javnega značaja

Naziv zavoda: Osnovna šola Slivnica pri Celju

Gorica pri Slivnici 61,  3263 Gorica pri Slivnici

tel. 05 969 6050, faks: 03 746 1462

Odgovorna uradna oseba: Marjeta Košak, prof. mat., ravnateljica

telefon: 05 969 6056

marjeta.kosak@os-slivnica.si

Datum prve objave kataloga: 6. 2. 2009

Datum zadnje spremembe: 20. 8. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://slivnica.splet.arnes.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici
Podružnična osnovna šola Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 12, 3223 Loka pri Žusmu

Podružnična osnovna šola Prevorje, Lopaca 3, 3262 Prevorje

2. b Organigram zavoda

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe:

Petra Bračko Petek, tajnica OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici

telefon: 05 969 6050

faks: 03 746 1462

e -mail šole: tajnistvo@slivnica.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi (vse predpise najdete v rubriki Šolski dokumenti/Šolska zakonodaja)
Akt o ustanovitvi

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Slivnica pri Celju

Pravila o šolskem skladu

Vzgojni načrt

Hišni red

Državni predpisi:

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Razvojni načrt OŠ Slivnica pri Celju

Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc – jih ni.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk v pripravi.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Objave že posredovanih informacij javnega značaja

Šolski koledar za tekoče šolsko leto

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-slivnica.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Dostopnost